taotaoati

Atichat Monthatip ( @taotaoati )

6:03 AM May 19, 2018
เติมความรู้กับงานสัมมนาวิชาการ "เจาะใจกองทุต เจาะใจลูกค้า" สำหรับ #ตัวแทนประกันชีวิต #FWDThailand และ #ที่ปรึกษาทางการเงิน อย่างเรา เพื่อเอาไปปรับ ประยุกต์ใช้วางแผนการจัด Port การลงทุนให้ลูกค้า Unit Link (ประกันชีวิตควบการลงทุน) ของผมครับ สอบถามไลน์ & โทร📱087-992-9619 #FWDประกันชีวิต Get Ready to live. #insurance #investment #finacial #FinacialPlanner #finacialadvisor #planner #fund #money #กองทุนรวม #วางแผนทางการเงิน #วางแผนเกษียณ #ประกันชีวิต #ประกันชีวิตควบการลงทุน #UnitLink #FWDPowerLink

The Emerald Hotel

8

0