vyvy_lh7

Vy Vy ( @vyvy_lh7 )

9:54 PM Apr 20, 2018
28 tuổi 28 tuổi 28 tuổi chứ không phải 2,8 tuổi đâu nha 😭😭😭 nai nhỏ ah, a lão hoá ngược sao?!

361

20

 • @uljwyppa910 10:00 PM Apr 20, 2018

  와우

 • @dressroom.m 11:12 PM Apr 20, 2018

  안녕하세요✋

 • @leej1426 11:38 PM Apr 20, 2018

  잘 보고 가요!😄

 • @lee.trn 12:40 AM Jul 25, 2018

  Your shot feels so beautiful!!!

 • @seunggwankim 7:46 AM Sep 15, 2018

  행복한 나날 되시기를 바래요

 • @sbody_jh 1:23 AM Sep 16, 2018

  자주 소통하고 싶어요 친하게 지내요 인친해요^^

 • @pskool_fanxy 8:40 PM Sep 16, 2018

  최곱니다 ㅋㅋㅋㅋ

 • @chuntesu201 11:42 AM Sep 17, 2018

  사진이 너무 예뻐요! 소통해요!

 • @onlyoon.official 3:10 AM Sep 19, 2018

  기분좋은 하루되세요:D

 • @jel__ra 10:21 AM Sep 22, 2018

  😍😍😍

 • @somemall 9:02 AM Sep 23, 2018

  제 인스타에도 놀러 오세요 ~

 • @davide_lucaa 10:16 PM Nov 6, 2018

  this pic feels WOW...

 • @heeezui 9:39 AM Nov 8, 2018

  오늘도 좋은 하루 보내세요~~!

 • @_______cute.punnu_______143 8:16 AM Nov 9, 2018

 • @rubelli_ 3:39 AM Nov 10, 2018

  소통하고 싶어요 다양한 이벤트에 참여하세요

 • @suyane_hyun2664 6:03 AM Nov 10, 2018

  소통해요

 • @on_uuuuuuu 2:30 AM Nov 12, 2018

  지나가다 들렸다가용~ 제꺼도 놀러오세요 ㅎ

 • @star_lovely_me 2:30 AM Nov 12, 2018

  소통해요^^ 잘보고가요. 자주 소통하고 싶어요 친구해요^^

 • @shukakunn2 2:33 PM Nov 15, 2018

  😄😄👌

 • @deokchef 4:08 AM Nov 16, 2018

  🙈🙈